Begreppet Ekvivalent Temperatur (ET)

SMHI har sedan många år utvecklat en beräkningsmodell, ENLOSS, som ger ett samlat mått på effekten av temperatur, sol och vind för olika typer av byggnader. Modellen beräknar en så kallad ekvivalent temperatur, som tar hänsyn till utomhustemperatur, solinstrålning och vind i samverkan med den specifika byggnadens läge, egenskaper och användningssätt.

SMHI Grafi

ENLOSS-modellen beräknar nettobehovet av energi (N) genom att väga samman förluster från värmeledning (G), fläktventilation (F), värmetransmission (C) och självdragsventilation (I) samt värmetillskott från solinstrålning (S), personvärme (P) och tillskott från belysning, elektriska apparater m.m. (E).

Med införandet av den ekvivalenta temperaturen skall nettoenergibehovet för upprätthållande av en viss innetemperatur kunna uttryckas som en linjär funktion av skillnaden mellan innetemperaturen och denna ekvivalenta temperatur. Den ekvivalenta temperaturen gör det alltså möjligt att ersätta den vanliga utomhustemperaturen i ett konventionellt styr- och reglersystem och ge ett integrerat mått på väderinflytandet, inklusive effekten av värmelagring i byggnaden.

Nettobehovet (N) av värme beräknas med ENLOSS-modellen timme för timme med hänsyn tagen till byggnadens form, fönsterfördelning, innetemperatur, el- och personvärmetillskott samt till byggnadens energitekniska status (u-värden, lufttäthet och termiska tidskonstant). Som meteorologiska indata används lokala prognostiserade värden på utomhustemperatur, vindhastighet och vindriktning samt solinstrålning genom fönster. På så vis räknar ENLOSS-modellen fram byggnadsspecifika väderprognoser.
Beräkningen avser antingen definierade typfall, dvs. byggnader med standardiserade, bygg- och energitekniska egenskaper och exponering för vind och sol, eller för byggnader med individuellt valda egenskaper och omgivning.

Smhi Graf 2

Exempel på hur den ekvivalenta temperaturen (röd kurva) kan avvika från den traditionella utomhustemperaturen (blå kurva) under ett dygn. Figuren visar ett betydande värmetillskottet under dagen som inte är möjligt att tillgodogöra sig vid styrning med en konventionell utomhustemperaturgivare.