Effektivisera med ET Prognosstyrning

Genom att mata reglersystemet i en byggnad med prognoser på den ekvivalenta temperaturen är det möjligt att ”ligga före vädret” och anpassa energitillförseln efter det. Om till exempel en kall natt kommer att följas av en varm och solig dag kan byggnadens värmetröghet vändas till en fördel. Värmen kan då sänkas ett antal timmar i förväg utan att innetemperaturen hinner sjunka märkvärt. Omvänt kan man vid ett omslag till mulet och blåsigt väder eller inför ett snabbt temperaturfall höja värmetillförseln något i förväg. På så vis är det möjligt att uppnå en utjämning av effektvariationerna, en totalt sett lägre energianvändning samt dessutom ett jämnare inneklimat. Även inom kylenergiområdet är besparingspotentialen avsevärd.

Prognoserna utgörs av timvisa värden på ekvivalent temperatur för den aktuella byggnaden samt tillhörande värden på prognostiserade meteorologiska parametrar (utomhustemperatur, vindriktning, vindstyrka och solstrålning). Prognosens längd är 5 dygn. Varje dygn distribueras prognoserna via internet till prognosmottagaren ”Temptransporter”som är installerad i byggnaden. Prognosmottagaren omvandlar sedan prognosen till en styrsignal anpassad för byggnadens befintliga styr- och reglerutrustning. Styrsignalen inverkar på regleringen genom en ledvärdesförskjutning av utomhustemperaturen. Prognosmottagaren övervakar prognoskvaliteten kontinuerligt genom att registrera skillnaden mellan uppmätt och prognostiserad utomhustemperatur. Om avvikelsen blir alltför stor övergår styrningen till att ske direkt mot rådande utomhustemperatur.

Här följer ett exempel på delar av en prognosfil.

20000427
Ort: Stockholm Typfall 157

A B C D E F G  
20000427 8 24 4 2 190 374  
20000427 9 24 6 2 200 515  
20000427 10 23 8 3 200 579  
20000427 11 25 9 3 210 655  
20000427 12 26 11 3 210 630  
20000427 13 27 11 3 220 630  
20000427 14 27 12 4 220 531  
20000427 15 26 11 3 230 470  
20000427 16 24 10 3 230 335  
20000427 17 23 9 3 240 245  
20000427 18 19 9 3 240 123  
20000427 19 18 8 3 250 43 A. DATUM
20000427 20 17 8 3 250 0 B. KL SVENSK TID (Vinter / Sommartid)
20000427 21 17 7 3 250 0 C. EKVIVALENTTEMPEMPERATUR, UTJÄMNAD. (grader)
20000427 22 15 7 3 240 0 D. UTETEMPERATUR (grader)
20000427 23 15 7 3 230 0 E. VINDHASTIGHET (m/s)
20000427 24 15 7 3 220 0 F. VINDRIKTNING (grader)
20000428 1 14 7 3 210 0 G. GLOBALSTRÅLNING (W/kvm)